Επιστροφή προϊόντος

Α. Εγγύηση

Ο Πωλητής κατασκευάζει ο ίδιος τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του E-Shop και διενεργεί πάντα αυστηρούς ελέγχους ποιότητας για κάθε προϊόν πριν την αποστολή ή παράδοση του. Σε περίπτωση όμως που ένα προϊόν μας παραδοθεί σε εσάς με ελάττωμα θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων που περιγράφεται κατωτέρω στο άρθρο 3.Β.i.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή του τιμήματος εφόσον είναι εφικτή η διόρθωση του ελαττώματος ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση που η κατάσταση του προϊόντος χειροτέρεψε και το ελάττωμα επιδεινώθηκε εξαιτίας των χειρισμών του Πελάτη ο Πωλητής θα δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωσή ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό με το τίμημα που έχει καταβληθεί.

Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη σαφείς και αναλυτικές οδηγίες και κάθε δυνατή ενημέρωση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων που κατασκευάζει και εμπορεύεται και ενθαρρύνει τους Πελάτες της να επικοινωνήσουν μαζί του για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα. Σε περίπτωση ελαττώματος που δεν οφείλεται στον Πωλητή η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή μόνο με επιπλέον χρέωση που βαρύνει τον Πελάτη και κατόπιν νέας συμφωνίας με αυτόν.

Β. Επιστροφή προϊόντος (εκτός χειροποίητων-handmade προϊόντων)

Ο Πωλητής έχει αναπτύξει το E-Shop του κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε Χρήστης να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει όσο γίνεται πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τα προϊόντα, μέσα από λεπτομερείς περιγραφές των χαρακτηριστικών τους, ώστε να μην τίθεται αμφιβολία σχετικά με την ποιότητα, την ποιότητα και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους.

Επισημαίνεται πάντως ότι για την κατασκευή των χειροποίητων προϊόντων του ο Πωλητής χρησιμοποιεί υφάσματα με τυπωμένα σχέδια και μοτίβα από μεγάλα τόπια υφάσματος και είναι πιθανό να υπάρχει μικρή απόκλιση στο σχέδιο και το χρώμα του υφάσματος στο προϊόν που θα λάβει ο Πελάτης σε σχέση με αυτό με αυτό που εικονίζεται στο E–Shop. Ο Πελάτης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν θα θεωρείται ελάττωμα του προϊόντος.

Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που του αποστείλαμε αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Ο Πωλητής ελέγχει κάθε προϊόν πριν την αποστολή του ώστε να μην έχει εμφανή ελαττώματα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που κάποιο προϊόν αποδειχθεί ότι κατά την παραλαβή του παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, ο Πωλητής με επιμέλειά του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Πελάτη και κατά την απόλυτη κρίση του είτε θα μεριμνήσει ο ίδιος για την επισκευή του προϊόντος είτε θα το αντικαταστήσει, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει τον Πωλητή άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος τηλεφωνικά στον αριθμό 6908723454 (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] περιγράφοντας το ελάττωμα του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να έχει επιστρέψει το προϊόν εντός εύλογου χρόνου, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του, μέσα στην πλήρη αρχική του συσκευασία και συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα αποστολής του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. Ο Πωλητής με την παραλαβή του προϊόντος θα κάνει άμεσα έλεγχο για την διαπίστωση του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί του είτε για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ελαττώματος είτε για να τον ενημερώσει ότι κατά τον έλεγχο του δεν διαπίστωσε ελάττωμα ή ότι το ελάττωμα δεν προήλθε από την κατασκευή του προϊόντος αλλά από την χρήση του Πελάτη.

Γενικώς, για να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων θα πρέπει το προϊόν να έχει καταστραφεί κατά τη διαδικασίας κατασκευής, ή να παραδόθηκε σε διαφορετική κατάσταση από αυτήν που προβλέπεται. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά από αμέλεια, κακή χρήση ή φυσική φθορά ή ζημιά λόγω χρήσης των προϊόντων κατά τρόπο που δεν αρμόζει στη συνήθη χρήση τους. Για παράδειγμα, αν έχετε προκαλέσει ζημιά στο υπό αγορά προϊόν χρησιμοποιώντας σε μία έξοδό σας δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιπλέον, ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την προσθήκη εξαρτημάτων και πρόσθετων στοιχείων στα προϊόντα από τον Πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση όπως επίσης δεν καλύπτονται προϊόντα που δεν έχουν αγοραστεί από το E-Shop ή το φυσικό κατάστημα του Πωλητή ή έχουν μεταπωληθεί από τον αρχικό αγοραστή τους (δεύτερο χέρι).

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ελαττώματος που οφείλεται στον Πωλητή, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από τον Πωλητή άλλο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, η σύμβαση ακυρώνεται και επιστρέφονται στον Πελάτη τα χρήματα που έχει καταβάλλει.

Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής εφόσον επιλέξει α) τον ταχυμεταφορέα με τον οποίο συνεργάζεται ο Πωλητής, β) την πιο οικονομική επιλογή αποστολής και γ) η αποστολή γίνεται εντός Ελλάδας.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές, τότε ο Πωλητής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος, όπως επίσης να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη με το τίμημα που έχει αυτός καταβάλλει για την σχετική παραγγελία.

Εφόσον η ύπαρξη ελαττώματος δεν οφείλεται στον Πωλητή, τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση με τον Πελάτη για τα τυχόν κόστη επισκευής και αντικατάστασης.

ii. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον Πελάτη

Με την επιφύλαξη των κοσμημάτων και τιμαλφών, για τα οποία δεν είναι αποδεκτή η αναίτια υπαναχώρηση, ο Πελάτης έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον Πελάτη εγγράφως με φαξ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με ειδοποίηση του Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ή του τελευταίου προϊόντος σε περίπτωση αγοράς πολλών προϊόντων με την ίδια παραγγελία και μόνο για τα προϊόντα που έχουν αποσταλεί σε αυτόν.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην διεύθυνση του Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση προς αυτόν της δήλωσης υπαναχώρησης μέσω του ταχυμεταφορέα του Πωλητή (Γενική Ταχυδρομική) και να βρίσκεται ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε ο Πελάτης, τελείως αχρησιμοποίητο, μέσα στην συσκευασία του και, σε περίπτωση που ο Πελάτης το παρέλαβε σφραγισμένο, χωρίς αυτό να έχει ανοιχτεί ή να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του. Επίσης ειδικά για τα υποδήματα δεν θα πρέπει να φέρουν οιαδήποτε ένδειξη χρήσης τους στη σόλα τους. Το κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.

Ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που έλαβε και έλεγξε το προϊόν. Ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων στον Πωλητή.

Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος ως αποτέλεσμα της δικής του χρήσης ή της διαχείρισής του με τρόπο άλλο από αυτόν που είναι αναγκαίος για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση που κάποιο προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο, φθαρμένο ή ελλιπές ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα της αναίτιας υπαναχώρησης δεν καταλαμβάνει όσα προϊόντα αγοράζει ο Πελάτης στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή καθώς και προϊόντα για τα οποία ο Πελάτης ζήτησε εξατομικευμένες τροποποιήσεις σε αυτά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη χάραξη μονογράμματος, την χρήση δικού του μοτίβου κλπ.).

iii. Διαδικασία επιστροφής

Ο Πελάτης αποστέλλει δέμα, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία του (Γενική Ταχυδρομική) το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το προϊόν στην πλήρη συσκευασία του, με το σύνολο των εγγράφων που το συνόδευαν κατά την αποστολή του. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, το τίμημα για τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν θα πιστώνεται και το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη αφού πρώτα αυτός καταβάλλει εκ νέου τα έξοδα αποστολής.

iv. Αλλαγή μεγέθους

Κάθε Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του μεγέθους υποδήματος ή ενδύματος που παραγγέλλει. Ο Πωλητής αποδέχεται την αντικατάσταση προϊόντος για λόγους λανθασμένης επιλογής μεγέθους υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα του επιθυμητού μεγέθους και ότι το σχετικό προϊόν θα έχει αποσταλεί στον Πωλητή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και σε άριστη κατάσταση.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης προϊόντος λόγω μεγέθους ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει το κόστος μεταφορικών (προς και από τον Πωλητή) το οποίο ανέρχεται σε οκτώ (8) ευρώ εφόσον η παραλαβή και επιστροφή γίνεται εντός Ελλάδας, εκτός αν για το λανθασμένο μέγεθος ευθύνεται ο Πωλητής.

Αλλαγή μεγέθους δεν είναι αποδεκτή στην περίπτωση που ο Πελάτης κατά την προμήθεια των προϊόντων ζήτησε εξατομικευμένες τροποποιήσεις σε αυτά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη χάραξη μονογράμματος, την χρήση δικού του σχεδίου κλπ.), εκτός αν για το λανθασμένο μέγεθος ευθύνεται ο Πωλητής.

Β. Επιστροφή χειροποίητων φουστών

Βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας η αγορά χειροποίητων προϊόντων, τα οποία είναι σχεδιασμένα – προσαρμοσμένα στον πελάτη δεν υπάγοντα στους γενικούς κανόνες επιστροφής προϊόντων. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή ελαττώματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Θα κάνουμε το καλύτερο για να σας εξυπηρετήσουμε και να μείνετε ευχαριστημένη.